Prawne

REKLAMACJE, GWARANCJA i SPORY

 1. Dane kontaktowe do naszego sklepu (w tym dane kontaktowe w celach rozpatrywania reklamacji i sporów) znajdziesz na stronie Kontakt.
 2. Towary sprzedawane w Sklepie internetowym INSTYLIO są fabrycznie nowe, wolne od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych. Dostawa rzeczy wolnych od wad stanowi obowiązek sprzedającego w świetle przepisów powszechnie obowiązującego prawa (zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta oraz przepisami Kodeksu cywilnego).
 3. Jeżeli po przejściu własności towaru na Kupującego stwierdzi on, że towar posiada wady fizyczne, Kupujący może złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu wady fizycznej rzeczy, stosownie do przepisów Kodeksu cywilnego regulujących rękojmię za wady fizyczne (dotyczy wyłącznie Konsumentów). Roszczenia z rękojmi wygasają w terminie 2 lat od dnia wydania rzeczy Kupującemu.
 4. INSTYLIO udziela gwarancji jakości na oznaczone, sprzedawane poprzez Sklep internetowy towary na okres dwóch lat, licząc od dnia zawarcia umowy.
 5. W ramach świadczeń gwarancyjnych, INSTYLIO zobowiązuje się do usunięcia wad fizycznych rzeczy lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad – według swojego uznania – wyłącznie, jeżeli wady te powstały z przyczyn tkwiących bezpośrednio w sprzedanym towarze, a ujawnią się w ciągu terminu gwarancji jakości wskazanego w pkt. IV powyżej.
 6. Do przesyłki reklamacyjnej prosimy o dołączenie wypełnionego zgłoszenia reklamacyjnego (koniecznie należy wprowadzić do formularza reklamacyjnego dokładny opisu wady objętej reklamacją):
  pobierz formularz
  wraz z otrzymaną fakturą.
 7. Transport reklamowanych towarów z tytułu gwarancji udzielonej przez Sprzedającego bądź producenta towaru lub z tytułu niezgodności z umową, odbywa się na zlecenie i koszt Kupującego za pośrednictwem wybranego przewoźnika. INSTYLIO nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem. Powyższe dotyczy wyłącznie Klientów niebędących konsumentami.
 8. Reklamacje rozpatrywane są przez INSTYLIO w terminie 14 dni, licząc od dnia ich skutecznego zgłoszenia.
 9. W przypadku nieuwzględnienia roszczeń reklamacyjnych, towar zostanie odesłany Klientowi na jego koszt wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.